Våra policies

VÅRA POLICIES

Vi arbetar enligt en kvalitetssäkring ISO 9001, 14001 samt 45001. Vi utför våra uppdrag professionellt med säkerhet och miljö i fokus, göra rätt från början och hålla vad vi lovar. Kvalitet är för oss en förutsättning för att uppfylla kundernas förväntningar och grunden för vår långsiktiga överlevnad. Vi kommer att leva upp till vår kvalitetspolicy genom att:

 • vara en partner att lita på
 • hålla vad vi lovar
 • alltid leverera rätt kvalitet på våra tjänster
 • göra rätt från början i alla led, fel som uppstår ska rättas till
 • ha motiverade och engagerade medarbetare med rätt kunnande i en flexibel arbetsorganisation
 • alla tar ansvar för kvaliteten i vårt eget arbete

För oss har tillgängligheten alltid prioriterats. Uppdrag utförs bland annat åt den tunga industrin i Sverige och ibland även utanför landets gränser.

Vi utför tunga lyft, med truckar, specialutrustning, specialvagnar, domkrafter m.m. samt special transporter med maskintrailer, tungtrailer, krokbil, industridragare m.fl.

Vi arbetar efter en god kvalitetsstyrning och hög miljömedvetenhet samt att uppfylla de bindande krav som vi berörs av.

Vi utför våra uppdrag professionellt med säkerhet, kvalitet och miljö i fokus. Att göra rätt från början och hålla vad vi lovar.

Kvalitet- och miljö är för oss en förutsättning för att uppfylla kundernas förväntningar och grunden för vår långsiktiga överlevnad.

Vi kommer att leva upp till vår kvalitet- och miljöpolicy genom att;

 • Vara en partner man kan lita på
 • Hålla vad man lovar
 • Alltid leverera rätt kvalitet på våra tjänster
 • Göra rätt från början i alla led, fel som uppstår ska rättas till
 • Ha motiverade och engagerade medarbetare med rätt kunskap i en flexibel arbetssituation
 • Att ta ansvar för kvalitet- och miljö i vårt egna arbete
 • Att arbeta med miljöanpassad utrustning och fordon för att minska den negativa belastning som vår verksamhet ger.
 • Vi kommer att regelbundet följa upp och efterleva de bindande krav vi berörs av

För oss har tillgängligheten alltid prioriterats. Uppdrag utförs åt den tunga industrin i Sverige och ibland även utanför landets gränser.

Vi utför tunga lyft, med specialutrustning, specialvagnar, domkrafter m.m. samt transporter med maskintrailer, krokbil, industridragare m.fl.

Detta sker genom att:

 • Vi säkerställer så vi uppfyller de bindande krav vi berörs av, så att risker elimineras och risken för olycksfall minskar
 • Vi trivs och utvecklas i vårt arbete
 • Vi informerar och utbildar vår personal så att kunduppdragen blir skadefria
 • Vi arbetar efter att varje medarbetare är medveten om risker och tar ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Det är viktigt att alla är uppmärksamma och rapporterar eventuella nya risker och hot mot den fysiska och psykiska arbetsmiljön.
 • Vid större nya kunduppdrag/projekt gör vi alltid en riskbedömning ser ut och hur vi påverkas under uppdragets gång för att säkerställa att arbetsmiljön är trygg och säker för alla inblandande.
 • Den fysiska och psykiska arbetsmiljön utformas så att alla medarbetare får uppleva en god arbetskvalitet vad gäller fysiska, psykiska och sociala förhållanden på arbetsplatsen.
 • Vi har regelbundna samordningsmöten där vi behandlar verksamheten i sin helhet inklusive arbetsmiljöfrågorna.

En brandskyddspolicy beskriver de ambitioner som företaget ska ha när det gäller brandskydd. Målsättningen med denna policy är att förbygga och minimera skador som kan uppkomma vid brand och att säkerställa företagets verksamhet mot avbrott.

Det är vårt företags policy att:

 • ge våra besökare och personal en trygg miljö
 • ha en väl utvecklad och effektiv brandskyddsorganisation samt en tydlig ansvarsfördelning
 • arbeta aktivt för att minimera risken för att brand ska uppstå
 • arbeta aktivt för att minimera risken för personskador om en brand skulle uppstå
 • arbeta aktivt för att minimera risken för brandskador som kan störa företagets verksamhet
 • ha ett väl fungerande egenkontrollsystem av brandrisker och brandskydd
 • ha ett väl fungerande underhåll av installerad brandskyddsutrustning
 • följa och bevaka gällande lagar och avtal inom brandområdet
 • alla brandincidenter rapporteras till brandskyddsansvarig och VD
 • ha regelbundna brandskyddsutbildningar och utrymningsövningar för att vår personal ska kunna medverka till en trygg utrymning och för att kunna hantera våra brandredskap 
 • genom utbildning samt ett aktivt deltagande i brandskyddsarbetet öka säkerhetstänkandet i organisationen
 • skada vid en eventuell brand blir så begränsad som möjligt
 • Det är varje anställds ansvar att följa företagets brandskyddspolicy

Tunghantering i Norrköping AB verkar för att förare och medarbetare ska vara föredömen i trafiken. Våra ansatser och åtgärder, och vårt beteende i trafiken, ska som en konsekvens bidra till att minska antalet trafikolyckor. Vi ska uppnå detta genom ökad medvetenhet och uppföljning av: • Att lagar och förordningar efterlevs • Att bilbälte alltid används • Att hastigheten anpassas till väglaget och hastighetsbestämmelser • Att förebyggande och regelbundet fordonsunderhåll utförs • Att förare utbildas i frågor som gäller trafiksäkerhet • Förarnas kompetens och behörighet • Handsfree ska användas vid telefoneringTunghantering i Norrköping AB:s förare och medarbetare ska: • Vara alkohol- och drogfria i arbetet och vid konsumtion på fritiden får det inte påverka arbetsförmågan påföljande arbetsdag • Vara återhållsam med alkohol i samband med intern och extern representation, där alkoholfritt alternativ alltid ska finnas • Reagera på misstanke om missbruk Den som missbrukar ska ges hjälp och är skyldig att medverka i rehabiliteringsprogram. Ansvarig chef ska se till att påverkad medarbetare skiljs från arbetet och kopplar in lämplig hjälp, arbetsmiljösamordnare eller företagshälsovården.